Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is een groep personen die namens de ouders en het personeel met de directie van de basisschool het beleid van de school bepaalt.

In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd over welke onderwerpen het stichtingsbestuur advies of instemming moet vragen. Het gaat om een groot aantal uiteenlopende onderwerpen, zoals het schoolplan, het schoolreglement, de schooltijden, de onderwijskundige doelstellingen, het vakantierooster, de klassenverdeling enz.

De MR kan ook ongevraagd adviezen geven (bijvoorbeeld over de bestemming van financiële middelen, aanstelling en ontslag van personeel en schoolleiding, de taakverdeling enz.) en heeft de mogelijkheid om tweemaal in een schooljaar in een gesprek met het schoolbestuur de algemene gang van zaken in de school te bespreken.

MR-leden
De MR bestaat uit leden die gekozen zijn door en uit ouders en uit leden gekozen door en uit het personeel. De directeur is geen lid van de MR, maar hij vertegenwoordigt de Stichting OPOZ. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. In de MR dienen ouders/verzorgers en personeel evenredig vertegenwoordigd te zijn. Het email-adres waarop u onze MR kunt bereiken is mr.plankier@opoz.nl.

Onze MR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:

Kim Kerklaan
Brianna Meijer
Didi Pronk (voorzitter)

Oudergeleding:

Simon Ceretto (secretaris)
Louiza Kaychohi 
Anneloes Morauw

Data MR vergaderingen schooljaar 2023-2024:

  • MR vergadering 1 donderdag 28 september 2023
  • MR vergadering 2 donderdag 30 november 2023
  • MR vergadering 3 donderdag 25 januari 2024
  • MR vergadering 4 donderdag 4 april 2024
  • MR vergadering 5 donderdag 30 mei 2024

Agenda vergaderingen:

Notulen vergaderingen:

GMR

Alle zaken die schooloverstijgend zijn, worden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) besproken. In de GMR is een personeelslid of een ouderlid van iedere school binnen ons samenwerkingsverband afgevaardigd. Zowel de MR als de GMR moet in de gelegenheid worden gesteld allerlei voor de school van belang zijnde zaken met het Bevoegd Gezag (de stichting) te bespreken. U kunt de GMR op het volgende e-mailadres bereiken: GMR@opoz.nl. Mocht u meer informatie willen over de GMR, dan kunt u naar de volgende website gaan:
https://www.opoz.nl/organisatie/gmr/. Ricardo Krul neemt namens (de MR van) IKC Het Plankier deel aan de GMR vergaderingen.

Snel naar