Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) is een groep personen die namens de ouders en het personeel met de directie van de basisschool het beleid van de school bepaalt.

In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd over welke onderwerpen het stichtingsbestuur advies of instemming moet vragen. Het gaat om een groot aantal uiteenlopende onderwerpen, zoals het schoolplan, het schoolreglement, de schooltijden, de onderwijskundige doelstellingen, het vakantierooster, de klassenverdeling enz.

De MR kan ook ongevraagd adviezen geven (bijvoorbeeld over de bestemming van financiële middelen, aanstelling en ontslag van personeel en schoolleiding, de taakverdeling enz.) en heeft de mogelijkheid om tweemaal in een schooljaar in een gesprek met het schoolbestuur de algemene gang van zaken in de school te bespreken.

MR-leden
De MR bestaat uit leden die gekozen zijn door en uit ouders en uit leden gekozen door en uit het personeel. De directeur is geen lid van de MR, maar zij vertegenwoordigt de Stichting OPOZ. De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. In de MR dienen ouders/verzorgers en personeel evenredig vertegenwoordigd te zijn. Het email-adres waarop u onze MR kunt bereiken is mr.plankier@opoz.nl.

Onze MR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:

Stephana Claus - voorzitter
Kim Kerklaan - lid
Brianna Meijer - secretaris

Oudergeleding:

Simon Ceretto - lid (en plaatsvervangend voorzitter)
Ron Kasteel - lid
Louiza Kaychohi - penningmeester

De MR vergadert dit schooljaar op de volgende data:
- MR vergadering 1: donderdag 16 september 2021
- MR vergadering 2: donderdag 2 december 2021
- MR vergadering 3: dinsdag 25 januari 2022
- MR vergadering 4: donderdag 31 maart 2022
- MR vergadering 5: dinsdag 14 juni 2022

 

GMR

Alle zaken die schooloverstijgend zijn, worden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) besproken. In de GMR is een personeelslid of een ouderlid van iedere school binnen ons samenwerkingsverband afgevaardigd. Zowel de MR als de GMR moet in de gelegenheid worden gesteld allerlei voor de school van belang zijnde zaken met het Bevoegd Gezag (de stichting) te bespreken.

Snel naar