Groep 7

In groep 7 beginnen wij de dag meestal met een verhaaltjessom. De kinderen moeten het verhaaltje lezen en kijken wat de som is die ze moeten uitrekenen. In de ochtend staan verder rekenen, taal en spelling op het programma. Met rekenen gaan we veel met breuken, procenten en kommagetallen werken. Ook cijferend vermenigvuldigen en grote deelsommen komen aan de orde.

Met spelling leren de kinderen verschillende regels uit hun hoofd met de bijbehorende categorienaam. Elke les hebben wij een oefen dictee waarbij er verschillende categorieën aan bod komen. Een voorbeeld van een categorie van Staal die hoort bij groep 7 is het trema meervoud. De regel die hierbij hoort is: Trema meervoud. Bij woorden met -ee schrijf ik ën erachter. + Trema meervoud. Bij woorden met -ie schrijf ik ën erachter, behalve bij bacteriën, koloniën, oliën, poriën en financiën. In groep 7 leren de kinderen ook het toepassen van de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd. Daarnaast leren de kinderen het lijdend voorwerp en werkwoordelijk gezegde vinden in de zin en leren ze wat het persoonlijk- en bezittelijk voornaamwoord zijn.

Met taal leren de kinderen heel veel nieuwe woorden, die ze vaak moeten toepassen in de lessen. De taallessen zijn zo opgebouwd dat de kinderen de eerste twee weken kennis vergaren over een bepaald thema, waarna zij in de derde week een eindproduct maken die hiermee te maken heeft, bijvoorbeeld het schrijven van een verhaal. Het eindproduct wordt vaak afgesloten met een presentatie hiervan.

In de middag beginnen wij vaak met lezen en werken wij aan de volgende vakken: Engels met de methode Groove Me, Wereldoriëntatie met Blink, Technisch lezen met Karakter, Begrijpend lezen via Nieuwsbegrip en Junior Einstein, verkeer met de verkeerskranten, Sociale vaardigheden met de Kanjertraining, expressie, programmeren en oefenen wij vaak extra op het gebied van taal, rekenen en spelling met behulp van de Chromebooks.

De topografie van Europa leren de kinderen in groep 7 uit hun hoofd. Hier zullen ze ook huiswerk voor mee naar huis krijgen. Daarnaast zal er steeds wat meer huiswerk gegeven worden in groep 7, als voorbereiding op de middelbare school.

In groep 7 is verkeer ook erg belangrijk, doordat de kinderen hun theoretisch en praktisch verkeersexamen moeten doen. Ook krijgen de kinderen in groep 7 hun voorlopig advies voor de middelbare school.

Een jaar waarin we veel leren en veel plezier hebben!

Op maandag, dinsdag, woensdag om de week, donderdag en vrijdag staat juf Brianna voor de klas. Om de week op woensdag staat juf Maaike voor de klas.

Snel naar