Groep 7

In groep 7 beginnen wij de dag meestal met een verhaaltjessom. Deze staat op het bord, de kinderen moeten het verhaaltje lezen en kijken wat de som is die ze moeten uitrekenen. Vervolgens rekenen zij deze uit en schrijven het antwoord op in hun schrift.

In de ochtend staan verder rekenen, taal en spelling op het programma. Wij werken met rekenen met de methode Wereld in Getallen. Groep 7 is best wel lastig op het gebied van rekenen. Wij leren rekenen met breuken, procenten, verhoudingen, kommagetallen, inhoud en oppervlakte berekenen, schalen op een kaart lezen. We rekenen met snelheden en verschillende geldkoersen. We leren getallen uitspreken tot een miljoen en we maken ingewikkelde sommen zoals: grote vermenigvuldigingen (75x44) en grote deelsommen (364:13).

Voor taal en spelling werken wij met de methode Staal. Met spelling leren de kinderen verschillende regels uit hun hoofd met de bijbehorende categorienaam. Elke les herhalen wij de aangeboden categorieën, doen wij een oefen dictee en maken we de verwerking in het werkboek. Wat we niet af hebben van het werkboek maken we verder tijdens de weektaak. Een voorbeeld van een categorie van Staal is het Trema meervoud. De regel die hierbij hoort is: Trema meervoud. Bij woorden met ee schrijf ik ën erachter. Bij woorden met ie, schrijf ik ën erachter, behalve bij bacteriën, koloniën, neuriën, oliën, poriën, ruziën, financiën. De kinderen hebben een zogenaamde “Staalkaart” waarop ze de plaatjes zien die bij de categorieën horen.

De methode Staal koppelt spelling aan grammatica. De kinderen leren bijvoorbeeld hier het lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp vinden in de zin en gaan aan de slag met leestekens. Daarnaast leren de kinderen verschillende woordsoorten, zoals een persoonlijk- en bezittelijk voornaamwoord en het werkwoordelijk gezegde. In groep 7 leren de kinderen ook het toepassen van de werkwoordspelling in de verleden tijd.

Met taal leren de kinderen heel veel nieuwe woorden, die ze vaak moeten toepassen in de lessen. De taallessen zijn zo opgebouwd dat de kinderen de eerste twee weken kennis vergaren over een bepaald thema, waarna zij in de derde week een eindproduct maken die hiermee te maken heeft, bijvoorbeeld het schrijven van een verhaal. Het eindproduct wordt afgesloten met een presentatie hiervan. Elk thema werkt dus van impressie (kennis opdoen) naar expressie (presenteren). In elke les krijgt de leerling ingrediënten aangeboden die nodig zijn om de eindopdracht te kunnen maken.

In de middag werken wij vaak aan de volgende vakken: Engels met de methode Groove Me, Wereldoriëntatie met Blink, Technisch lezen met Estafette, Begrijpend lezen via Nieuwsbegrip, verkeer met de verkeerskranten, Sociale vaardigheden, expressie, programmeren en oefenen wij vaak extra op het gebied van taal, rekenen en spelling met behulp van de Chromebooks.

In groep 7 speelt verkeer een belangrijke rol. In het voorjaar moeten de kinderen proberen om hun theoretisch verkeersexamen te halen. We beginnen altijd op tijd met oefenen, zodat de kinderen onder andere genoeg tijd hebben om de betekenis van de verkeersborden uit hun hoofd te leren! Rond mei vindt dan ook het praktisch verkeersexamen plaats, waarin de kinderen op de fiets moeten laten zien dat ze de verkeersregels kunnen toepassen.

De topografie van Europa leren de kinderen in groep 7 uit hun hoofd. Hier zullen ze ook huiswerk voor mee naar huis krijgen. Verder krijgen de kinderen vaker huiswerk mee naar huis, zodat de kinderen hun agenda leren gebruiken en leren hoe ze moeten plannen.

Voor programmeren maken wij gebruik van Scratch op de laptop. Dit is een programma waar je verschillende dingen kunt programmeren.

In groep 7 werken wij ook met een weektaak. We moeten zorgen dat in een week tijd vier onderdelen af zijn: rekenen, schrijven, taal en spelling. Met schrijven leren wij dit jaar de blokletters schrijven en de hoofdletters die daarbij horen.

Aan het einde van groep 7 krijgen de kinderen van groep 7 hun voorlopige advies voor de middelbare school. 

Snel naar