Ouderraad

Het Plankier heeft een zeer actieve ouderraad (OR). Verschillende leuke activiteiten in en om de school worden door de OR georganiseerd. De OR helpt met de organisatie van onder andere Sinterklaas, Kerstmis, het schoolreisje, de avondvierdaagse, sportevenementen en het versieren van de school bij feesten. De hulp van deze actieve en betrokken groep ouders wordt op Het Plankier erg gewaardeerd.

In de OR komen ouders vanuit alle groepen samen. Elke zes weken bespreken ze welke activiteiten er plaatsvinden en welke voorbereidingen er nodig zijn. Een vast teamlid van de school is bij de vergaderingen aanwezig.

Ouderbijdrage

Om activiteiten voor de kinderen te organiseren is geld nodig. Daarom vraagt de OR per kind jaarlijks een vrijwillige bijdrage. De ouderbijdrage is de afgelopen jaren vastgesteld op € 32,50.

Ieder schooljaar zal uw kind een incassoformulier ontvangen, die u bij de leerkracht kunt inleveren.

Indien u gebruikmaakt van de incasso, krijgt u korting. De incasso van € 30,00 zal in oktober plaatsvinden. U ontvangt een brief van de OR met het verzoek de bijdrage te voldoen. Direct overmaken van de ouderbijdrage à € 32,50 kan natuurlijk ook. Het gironummer van de OR is NL 47 INGB 0004 329351 t.n.v. IKC Het Plankier.

Bij de overschrijving wel de naam en de groep van uw kind vermelden!

Ouderraad Vergadering

Jaarlijks organiseert de OR meerdere vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen:

• wordt het jaarverslag besproken;
• wordt financiële verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar;
• wordt de begroting voor het komend schooljaar vastgesteld;
• kunnen ouders vragen stellen over geplande activiteiten;
• worden de leden van de OR ge-/herkozen (maximaal 10).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ricardo Krul, voorzitter.

Uw hulp wordt gewaardeerd

Bent u na het lezen ook enthousiast geworden en wilt u af en toe helpen? Naast de werkzaamheden van de OR en werkgroepen helpen ouders op verzoek van de schoolleiding en de leerkrachten regelmatig bij diverse activiteiten. Dit kan groepsgebonden ondersteuning zijn, maar ook hulp op een breder terrein, denk aan hulp bij schooltuinwerk, spelletjes, excursie, sportdag e.d.

Snel naar