Groep 6

In de ochtend staan rekenen, taal en spelling op het programma. Met rekenen beginnen wij met het herkennen van breuken, maken wij grote deelsommen, gaan wij flink aan de slag met het meten van lengtematen, inhoudsmaten en gewicht en moeten wij de tafels uit ons hoofd kennen omdat we ook met grotere getallen vermenigvuldigingen gaan maken. Rekenen maken wij op de chromebooks.

Met spelling leren de kinderen verschillende regels uit hun hoofd met de bijbehorende categorienaam. Elke les hebben wij een oefendictee waarbij er verschillende categorieën aan bod komen. Een voorbeeld van een categorie van Staal is het ‘Kilowoord’. De regel die hierbij hoort is: Kilowoord. Ik hoor de /ie/, maar ik schrijf de i.  In groep 6 leren de kinderen ook het toepassen van de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd.

Met taal leren de kinderen heel veel nieuwe woorden, die ze vaak moeten toepassen in de lessen. De taallessen zijn zo opgebouwd dat de kinderen de eerste twee weken kennis vergaren over een bepaald thema, waarna zij in de derde week een eindproduct maken wat hiermee te maken heeft, bijvoorbeeld het schrijven van een verhaal. Het eindproduct wordt vaak afgesloten met een presentatie hiervan.

Tot de herfstvakantie gaat groep 6 op vrijdagochtend naar de schooltuinen, waar de kinderen verder werken in hun eigen schooltuintje waar zij in groep 5 mee zijn begonnen.

In de middag werken wij vaak aan de volgende vakken: Engels met de methode Groove Me, Wereldoriëntatie met Blink, Technisch lezen met Karakter, Begrijpend lezen via Nieuwsbegrip, verkeer met de verkeerskranten, Sociale vaardigheden met de Kanjertraining, schrijven met de methode Klinkers, tekenen/handvaardigheid, muziek en programmeren. Ook oefenen wij vaak extra op het gebied van taal, rekenen en spelling met behulp van de Chromebooks. Vanaf medio november beginnen de kinderen iedere middag met Typetuin; in groep 6 leren de kinderen hoe ze (snel en blind) moeten typen op een computer.

In groep 6 leren de kinderen de topografie van Nederland uit hun hoofd. Hier zullen ze ook huiswerk voor mee naar huis krijgen.

Kortom, een jaar waarin we veel leren en veel plezier hebben!

Van maandag tot en met vrijdag staat juf Didi voor groep 6. 

Snel naar